Výsledok verejnej obchodnej súťaži

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže

Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor

Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Predmetom verejnej obchodnej súťaže je dodanie nasledovných tovarov: kolesový traktor, vozík na odvoz prekážok, valec na úpravu kolbiska, rôzne druhy bariér, mobilné boxy. Predmet verejnej obchodnej súťaže sa nedelí na časti.