Verejná obchodná súťaž

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor

Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Predmetom verejnej obchodnej súťaže je dodanie nasledovných tovarov: kolesový traktor, vozík na odvoz prekážok, valec na úpravu kolbiska, rôzne druhy bariér, mobilné boxy. Predmet verejnej obchodnej súťaže sa nedelí na časti.

Podrobný opis predmetu verejnej obchodnej súťaže je uvedený v prílohách.