Verejná obchodná súťaž

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže.

Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor

Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Rekonštrukcia a modernizácia objektov kolbiska, opracoviska, jazdiarne, výstavba novej tribúny nachádzajúcich sa v športovom areáli Masarykov dvor.

Podrobný opis predmetu verejnej obchodnej súťaže je uvedený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dokumentu.

Príloha č.1

Tribúna